1016049_10151497857581336_30877948_n

[Jordz Genteroy: Nasaan ang gawain ng pari sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo?]

Ang pagbigay ng basbas ng mga pari sa pamamagitan ng SAKRAMENTO NG KASAL para sa mga mag-asawang nais magsama ay nagpapabanal sa kanilang pagsasama. Hindi lang basta nagpapabanal, sa pamamagitan nito ay nasusunod ang kalooban ng Diyos. 

“Kalooban ng Diyos na kayo’y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan.Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa.”(1 Tesalonica 4:3-4)

Magiging walang kwenta ang paglilingkod ng tao sa Diyos kung hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung makikita natin yung mga taong naglingkod kay Cristo ay hindi niya kinilala sa araw ng paghuhukom dahil hindi nila sinunod ang kanyang kalooban.

“Sa Araw ng Paghuhukom marami ang magsasabi sa akin, ‘Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan?’ Ngunit sasabihin ko sa kanila, ‘Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan.’”(Mateo 7:21-23)

Ang ilan sa mga bagay na hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos ay ang pagsasama ng dalawang nag-iibigan na hindi nagpapakasal sa banal na pamamaraan.

Ang basbas ng mga pari ay nagpapabanal sa katawan ng mag-asawang nagsasama dahil ang katawan nating mga tao ay templo ng Diyos. 

“Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan.”(1 Corinto 6:19)

Ang katawan natin ay pagmamay-ari ng Diyos, “Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya’t gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan.”(1 Corinto 6:20)

Para maligtas ang tao ay kailangang sumunod ng kanyang mga kalooban, at ang isa mga dapat lapitan ng tao para alamin ang mga Kalooban ng Diyos ay ang mga pari.

“Tungkulin ng mga pari na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng Panginoon na Makapangyarihan sa lahat.”(Malaquias 2:7)

Mula sa matandang tipan hanggang sa bagong tipan ay ginamit ng Diyos ang kanyang mga pari katulad ni Apostol Pablo.

Sa Griyeho ay ganito  ang nakasulat.
eis to einai me leitourgon iEsou christou eis ta ethnE
Ang ginamit ay “Leitourgon”
Ganito  ang sinasabi sa isang greek dictionary.
From leitourgeo; public function (as priest (“liturgy”) or almsgiver)
http://www.teknia.com/greek-dictionary/leitourgos

“To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles, ministering as a priest the gospel of God, so that my offering of the Gentiles may become acceptable, sanctified by the Holy Spirit.”(Romans 15:16, New American Standard Bible)

Para maging handog na kalugud-lugod sa kanya, dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo.

Alalahanin, kung babasahin natin ang buong bibliya sa new testament.

Ang Nagsasalita tungkol sa banal na pagsasama ng mag-asawa (Mateo 19:5-6) ay si Cristo, isang Pari (Hebrews 7:26)

At Si Apostol Pablo (1 Tesalonica 4:3-8, isa ring pari (Romans 15:16)

[Jordz Genteroy: May pari ba sa 12 alagad ni Jesus?]

Walang naitala sa bibliya na tinawag na pari ang isa man sa labindalawang apostol ni Cristo, walang letra por letra na mababasa.

Pero lalong walang mababasa sa bibliya sa panahong kristiyano na pastor ng Diyos kagaya ng mga born again na nagtuturo ng ikapu.

Ngayon, kung titignan natin ang Guro at Panginoon ng labindalawang apostol ay isang pari, ang Panginoong Jesus.

“Samakatuwid, si Jesus, kung ganoon, ang Pinakapunong Paring nakakatugon sa ating pangangailangan. Siya’y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, inihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan.”(Hebreo 7:26)

Para sa ating impormasyon ang priest sa wikang griyego ay “Hiereus” na ang ibig sabihin ay a priest, one who offers sacrifices and in general in busied with sacred rites.

So, ang isa sa mga ginagawa ng pari ay Nagpapatupad ng mga Sagradong Gawain.

Isa sa mga pangunahing gawain ng mga pari ay ang magpakabanal o napakaimportante sa kanila ang maging holy at isinabuhay nga ito ni Apostol Pedro, isa labindalawang apostol ni Cristo at itinuro nya rin ito sa mga Kristiyano.

“Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, “Magpakabanal kayo, sapagkat ako’y banal.”(1 Pedro 1:15-16)

Si Cristo ay isang pari at isang banal at hindi kaduda-duda na ang mga masunuring apostol niya ay  sumunod din sa yapak at mga isinabuhay ni Cristo nang narito pa sya sa lupa.

Maliban sa pagiging banal ay merong mga bagay na sinabi at ginawa si Apostol Pedro na hindi sumasang-ayon sa paniniwala ng mga born again.

1.) Inimbitahan Nya ang mga Pari na maging bahagi ng isang templong espirituwal

“Tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espirituwal. Bilang mga PARING itinalaga para sa Diyos, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espirituwal na kalugud-lugod sa kanya alang-alang kay Jesu-Cristo.”(1 Pedro 2:5)

Kung mapapansin natin sa griyego ang stone ay “λίθος” o “lithos”, stone, boulder; this can refer to stone as a material or substance, and to a stone as a piece of rock.

At kung ihahambing natin ito kay Apostol Pedro sa Mateo 16:18 bilang “Πέτρος” o “Petros”, this has the designative meaning rock or individual stone, rock, stone.

Dito natin makikita kung ano ang kaugnayan ni Apostol Pedro sa mga pari, kung bakit sila ang inanyayahan ni Apostol Pedro na maging bahagi ng isang templong espirituwal.

Ang tanong, saan nakatala sa bibliya sa panahong kristiyano na tinawag ng Diyos ang mga pastor ng born again para ipangaral ang tungkol sa ikapu?

2.) Hindi sya Sang-ayon sa ginagawa ng mga Taong Lumalapastangan sa Taga Langit

Wala silang pakundangan sa mga tagalangit, at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito.”(2 Pedro 2:10)

Katulad ng mga born again na nilalapastangan nila si Birhen Maria na isa sa mga taga langit, kaya hindi ito nagugustuhan ni Apostol Pedro, ganun na din ang mga paring katoliko.

3.) Maliban sa Langit at Impiyerno ay May Ipinahayag Syang Isang Lugar 

“Sapagkat si Cristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritung nakabilanggo.”(1 Pedro 3:18-19)

Kung langit lamang at impiyerno ang pupuntahan ng kaluluwa ng mga taong namatay ay saan ang lugar na ito na pinuntahan ni Cristo at ipinangaral nya doon ang magandang balita?

Kung itong mga namatay  ay nasa kaharian na ng Diyos ay bakit kailangan pang pangaralan ni Cristo dahil sinasabi ng banal na kasulatan, “Wala nang kamatayan, dalamhati, pag- tangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.”?

At Kung itong mga namatay  ay nasa impiyerno na ay bakit kailangan pang pangaralan ni Cristo dahil wala ng pag-asa pa na mailigtas dahil ang parusa sa impiyerno ay walang katapusan?

Tutol ang mga born again dahil walang mababasang letra por letra sa salitang “purgatoryo” sa bibliya.

Ang Tanong, Saan Itong Pinuntahan ni Cristo at nangaral sya sa mga espiritung nakabilanggo?

4.) Katulad ng isang paring obispo, ginampanan nya ang Sakramento ng Kumpil

“Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila’y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila’y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo.” (Gawa 8:14-17)

Kaya yung mga born again na hindi nakatanggap ng sakramento ng kumpil ay hindi nakakaunawa ng mga nasusulat sa bibliya dahil hindi pa nila natanggap ang Espiritu Santo.

5.) Katulad ng mga Pari na Nanalangin sa Bawat alas 3 ng hapon ay gawain din ito ni Apostol Pedro.

“Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa Templo; alas tres ng hapon noon, ang oras ng pananalangin.”(Gawa 3:1)

[Jordz Genteroy: Kung si Apostol Pablo na dating pari ay nanatili ba syang pari]

Wala kang mababasa sa bibliya na habang nabubuhay si Apostol Pablo ay hindi nanatili ang kanyang pagkapari.

Tandaan mo si Apostol Pablo ay tinawag ng Diyos para maging lingkod nya.

“Sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga Hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel.” (Gawa 9:15)

“Ako’y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming sali’t saling lahi, ngunit ngayo’y inihayag na sa kanyang mga pinili.”(Colosas 1:25-26)

Ano ang isa sa mga misyon na ibinigay ng Diyos sa kanya?

“Upang maging lingkod ni Cristo Jesus Bilang Pari Sa Mga Hentil.” (Roma 15:16)

Ang pagiging banal bilang isa sa pangunahing isinasabuhay ng mga pari ng Diyos ay nanatili sa kanya.

“This grace was given to me, the least among all the holy ones: to announce to the pagan nations the immeasurable riches of Christ.” (Ephesians 3:8)

Ang mga hindi mananatili ay ang mga bagay na hindi sa Diyos

“Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito’y kusang maglalaho. Ngunit kung ito’y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan.”(Gawa 5:38-39)

[Jordz Genteroy: at maghokus pokus sa altar at maghandog ng hayop at iwisik ang dugo para sa kapatawaran ng kasalanan?]

Hindi sinunod ni Apostol Pablo ang ginagawa ng mga paring levita

“Ang Kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita. Kung ang pagiging-ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga paring mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ang ibang pari, ayon sa pagkapari ni Melquisedec, na iba sa pagkapari ni Aaron. Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan. Ang ating Panginoon ang paring tinutukoy dito.” (Hebreo 7:11-13)

Kaya nga sinabi sa talata, “Kapag binago ang pagkapari, kailangan ding baguhin ang kautusan.”

Kayong mga born again lang naman isa sa mga  nagpapatupad ng mga bagay na binago na ng Diyos ah!

Bakit?

Hanggang ngayon, ipinapatupad nyo parin ang ikapu (Malaquias 3:10) na iniutos lamang sa mga pari na mula sa angkan ni Levi na binigyan ng karapatang kumuha ng ikapu sa pag-aari ng mga israelita (Hebreo 7:5)

Ang mga pari mula sa angkan ni Levi ay may karapatang kumuha ng ikapu dahil ito ay inutos sa kanila.

Kayong mga born again saang talata sa bagong tipan ang makapagpatunay na kayo ay  binigyan ng karapatan na kumuha ng ikapu sa mga filipino?

So, hindi kailangang gawin ni Apostol Pablo ang mga ginagawa ng mga paring levita at hindi nya rin itinuro na magbigay ng ikapu.

Ang itinuro nya sa mga Kristiyano ay ganito, “Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso.”(2 Corinto 9:7)

Napakaliwanag hindi ayon sa “IPINASYA NG PASTOR” kundi ayon sa “IPINASYA NG PUSO” ng nagbibigay.

Ang ginagawa kasi ng mga pari noong unang panahon ay ang paghahandog ng dugo ng mga toro at mga kambing (Hebreo 10:1-4)

Pero pinalitan na ito ng dugo ni Jesus, “Ako’y narito upang sundin ang iyong kalooban.” Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Cristo.”(Hebreo 10:9)

Ito ang katuruan na tinanggap ni Apostol Pablo mula kay Cristo.

“Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo: noong gabing siya’y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon, at sinabi, “Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.”(1 Corinto 11:23-24)

[Jordz Genteroy: Efeso 4:11-12 At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo:]

Tama ang nasa talata, pero mali ang pagkaunawa mo…

Hinahanap mo kasi ang salitang “pari” sa talatang yan.

Ang salitang “Pastor” na binabanggit sa talata ay “poimēn”  sa wikang griyego.

At ang kahulugan ay “one who tends flocks, or herds, a shepherd, herdsman”

Bishop is the title of an ecclesiastical dignitary who possesses the fullness of the priesthood to rule a diocese as its CHIEF PASTOR, in due submission to the primacy of the pope.(http://www.newadvent.org/cathen/02581b.htm)

Isa sa mga trabaho ng Bishop ay ang ingatan at bantayan ang Iglesya ng Diyos

“Ingatan ninyo ang inyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.”(Gawa 20:28)