Ark of the Covenant

Ark of the Covenant

TANONG NI KUYA ADRIAN:

“Tanong ko lang bakit sa katoliko, may rebulto tapos niluluhuran, ndi pu ba nasusulat sa bible bawal gumawa ng santo at luhuran ito?”

SAGOT:

God said DON’T!

Exodus 20:4-5 “ Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anomang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa: Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila; sapagka’t akong ….”

BUT GOD SAID DO!

EXODUS 25:18-22 ITO ANG KABAN NG TIPAN SA ENGLISH, ARK OF THE COVENANT

“18At gagawa ka ng dalawang querubing ginto; na yari sa pamukpok iyong gagawin, sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. 19At gawin mo ang isang querubin sa isang dulo, at ang isang querubin sa kabilang dulo: kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga querubin sa dalawang dulo niyaon. 20At ibubuka ng mga querubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nilililiman ang luklukan ng awa, ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap, sa dakong luklukan ng awa ihaharap ang mga mukha ng mga querubin. 21At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban; at sa loob ng kaban, ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo, na aking ibibigay sa iyo. 22At diya’y makikipagkita ako sa iyo, at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng dalawang querubin na nangasa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel.”

AT REMEMBER, LUMUHOD SI JOSUE DITO KASAMA NG IBA PANG MGA  MATATANDA NG ISRAEL! JOSUE 7:6 “At hinapak ni Josue ang kaniyang mga suot, at nagpatirapa sa lupa sa harap ng kaban ng Panginoon hanggang sa kinahapunan, siya at ang mga matanda ng Israel; at sila’y nagsipagbuhos ng alabok sa kanilang ulo.”

TANDAAN NATIN NA NAGALIT ANG DIYOS NG HINDI GINALANG NG TAO ANG KABAN NG TIPAN NA KINALALAGYAN NG DALAWANG LARAWAN NG KERUBIN, ANONG PARUSA? —- KAMATAYAN 2 SAMUEL 6:6-7

ANG TEMPLO AY MAY MGA NAKAUKIT NA LARAWAN NG KERUBIN AT PALMA 2 KRONIKAS 3:7,10; EXEKIEL 41:17-20

AT ANG DIYOS MISMO ANG PUMILI NG TEMPLONG ITO KUNG SAAN SYAY DAPAT NA SAMBAHIN 2 KRONIKAS 7:15-16

AT DAPAT NATING TANDAAN NA KAAWAY NG DIYOS ANG MGA NAGWASAK NG MGA LARAWANG INUKIT AT MGA SIMBOLO SA TEMPLO AWIT 74:4-6

TANDAAN:

Hindi dapat natin bigyan ng maling pakahulugan ang sinasabi ng Bibliya. Alam ng mga Katoliko na ang mga ICONS sa simbahan ay WALANG KAKAYAHANG magligtas ISAIAS 44:17 dahil alam naming ang mga itoy may mga mata ngunit hindi nakakakita, may mga bibig ngunit hindi nakapagsasalita, may mga ilong ngunit hindi nakakahinga at may mga tenga ngunit hindi nakakadinig AWIT 115:5-6.

Binibigyan lamang namin ito ng nararapat na paggalang sapagkat ang mga ito ay mga bagay na BANAL katulad ng KABAN NG TIPAN .. Ang mga “Ito ay mga banal na bagay at kung gagamitin ninyo ito sa paraang banal, kayo rin ay magiging banal” – Karunungan ni Solomon 6:10

Ang mga sinasabing ipinagbabawal sa Bibliya ay ang IDOLATRIA, ang salitang ito ay mula sa dalawang salitang “IDOL” at “LATRIA” ang LATRIA ay pagsambang para sa nag iisang Diyos lamang .. matatawag nating IDOLATRIA ang ginagawa ng isang tao kung ang pagsambang para sa nag iisang Diyos o “LATRIA” ay ibinibigay niya at iniaalay sa REBULTO MISMO.

SANA MALIWANAGAN KAYO KUYA ADRIAN. GOD BLESS

AMEN.