LARAWAN

Tanong: Ipinagbabawal ba Talaga ng Diyos ang Paggawa ng mga Larawan o Ang Paggawa ng mga diyusdiyosan?
Sagot:

Paulit-ulit na tinutuligsa ng mga kapatid nating mga protestante ang Iglesya Katolika dahil sa ating mga larawan at mga rebulto dahil ito’y inilalagay sa loob ng ating mga bahay at sa loob ng mga kapilya.

Pag-aralan nating mabuti ang talatang ginagamit ng mga taong humahatol sa ating mga Katoliko.

“You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea.”(Exodus 20:4)

Ano po ang kahulogan ng IDOl?

Tignan po natin sa Diksyunaryo, Idol – An Image or Object worshipped as a god.(Webster’s Universal Dictionary and Thesaurus, Page 261)

Napakaliwanag na ang kahulogan ng “idol” o “diyusdiyosan” ay kung ginagawa mong diyos ang isang rebulto o larawan o isang bagay ay maituturing nga itong diyusdiyusan, subalit hindi naman sinasamba ng mga katoliko o kinikilalang mga diyos ang mga ito.

Ang isang halimbawa na maipapakita natin na hindi masama ang paggawa ng isang larawan o rebulto ngunit magiging masama lang ito kung ginagawang isang diyos ay tungkol sa ahas na tanso na inutos ng Diyos kay moises.

“At ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon: Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay.”(Bilang 21:8)

Maliwanag ang sinasabi sa talata, ang Diyos ay nag-utos sa kanyang alagad na si moises na gumawa ng larawan ng isang ahas na tanso.

Naging masama lang ito sa paningin ng Diyos dahil ginawa na itong diyos ng mga tao.

“Ipinagiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at ipinasira ang mga sinasambang haligi, pati ang rebulto ni Ashera. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moises na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso.”(2 Hari 18:4)

Isa pa, dapat kasi magbasa din po tayo ng diksyunaryo at hindi lang bibliya, bago po tayo magbigay ng komento sa ginagawa ng ating kapwa.

Tignan nga natin kung magkapareho ang kahulogan ng Idol at Image.

Idol – An Image or Object worshipped as a god.(Webster’s Universal Dictionary and Thesaurus, Page 261)

Image – The visual impression of something in a lens, mirror, a copy, a likeness; a mental picture; to reflect; to imagine. (Webster’s Universal Dictionary and Thesaurus, Page 263)

Masama ang Idolatry o ang pagkakaroon ng diyusdiyosan, pero hindi masama ang pagkakaroon ng mga larawan o mga rebulto na hindi ginagawang diyos. Kung nakakaintindi lang tayo ng kahit konting lohika ay malalaman natin ang pinagkaiba.

Kung susuriin nating mabuti ayon sa nakasulat sa Hebreo sa Exodus 20:4 ay “peh’-sel” po ang nakasulat [Paki click] at hindi “tseh’-lem”.

Para sa impormasyon ng lahat, ang salitang hebreo na “peh’-sel” ay “idol” o “diyusdiyosan” at ang salitang hebreo na “tseh’-lem” ay “image” o “larawan”.

Bakit natin kailangang ihayag ang nakasulat sa hebreo?

Simple lang, dahil ang ugat ng panghahatol ng mga kapatid nating tumutuligsa sa Iglesya Katolika ay ang pagkakaroon natin ng mga larawan sa loob ng mga kapilya at mga bahay.

Maliban sa Exodo 20:4 ay ginagamit din ng ating mga kapatid na mga protestante ang Awit 115:4, Jeremias 10:8, Isaias 44:9, Habakuk 2:18, Daniel 5:23, 1 Pedro 4:3 at 1 Juan 5:21, para palabasin na nilalabag natin ang mga talatang ito, pero ang mga talatang ito ay hindi po tumutukoy sa mga paggawa ng mga larawan o mga rebulto kundi sa mga diyusdiyosan.

Ito po ang mga patunay na ang paggawa ng mga larawan o mga rebulto ay hindi talaga ipinagbabawal ng Diyos at kung bawal nga ang paggawa ng mga larawan o mga rebulto ay lalabas na nilabag na ng Diyos ang kanyang sariling utos. Ang Diyos po natin ay hindi niya maaring kontrahin ang kanyang sarili utos.

Isa-isahin po natin ang mga talata sa bibliya na nagpapatunay na hindi talaga ipinagbabawal ng Diyos ang gumawa ng mga larawan o mga rebulto.

1.Nag-utos Ang Diyos na Gumawa ng mga Larawan

“Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, tig-isa sa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang Luklukan ng Awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo, at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang Luklukan ng Awa.”(Exodo 25:18-20)

“Sa loob ng Dakong Kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imaheng nililok sa kahoy na olibo. Apat at kalahating metro ang taas ng bawat isa.” (1 Hari 6:23)

Madalas itinatanong ng mga tumutuligsa sa Iglesya Katolika, kung bakit meron tayong mga larawan sa loob ng mga kapilya at mga bahay, pero mababasa natin na ang templo ng Diyos ay merong mga larawan.

“Ang loob naman ng templo ay balot ng tablang kasintaas ng pinto at may ukit na larawan ng palmera at kerubin; salitan ang larawan ng palmera at kerubin.

Bawat kerubin ay may dalawang mukha: isa ay mukha ng tao, mukha naman ng leon ang isa. Ang mga ito’y magkatalikod at parehong nakatingin sa puno ng palmera.

Ganito ang larawang nakaukit sa lahat ng dingding ng templo.”(Ezekiel 41:17-19)

“Nagpagawa siya ng dalawang rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng Dakong Kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Siyam na metro ang kabuuang haba ng mga pakpak ng dalawang kerubin, dalawa’t kalahating metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Gayundin naman, ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na dalawa’t kalahating metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin.Kaya’t ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay siyam na metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng Templo.”(2 Cronica 3:10-13)

Hindi ba nilabag na sana ng Diyos ang kanyang utos sa Exodo 20:4 kung larawan o rebulto nga ang ipinagbabawal? Dahil kung titignan natin ang nakasulat sa talata ay ganito, “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit”, pero kung hindi lang natin puputulin ang talata ay makikita natin kung ano ang ipinagbabawal talaga ng Diyos, “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin”.

2. Si Haring Solomon ay Nagpagawa ng Rebulto

“Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong balot sa garing na may palamuting ginto. Balot din ng ginto ang anim na baytang na paakyat sa trono at ang tuntungan dito. May patungan ng kamay sa magkabilang tagiliran ng trono at may rebulto ng nakatayong leon sa magkabila. Labindalawang rebultong leon naman ang nakahanay sa magkabilang dulo ng anim na baytang. Walang ganitong trono na nagawa saan mang kaharian. Lantay na ginto ring lahat ang mga kopa ni Haring Solomon at ang mga kasangkapan sa Bulwagan ng Kagubatang Lebanon. Hindi gaanong pinahahalagahan ang pilak noon. “(2 Cronica 9:17-19)

“Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. Anim na baytang ang paakyat sa trono. May ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono, at may patungan ng bisig sa dalawang tagiliran. May dalawang leon na nakatayo sa tabi nito, at labindalawa naman sa magkabilang dulo ng mga baytang. Kailanma’y wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian.”(1 Hari 10:19-20)

Pinagalitan ba ng Diyos si Haring Solomon noong nagpagawa siya ng mga rebulto ng leon? Nagkasala ba si Haring Solomon sa Diyos nang ipinagawa niya ito? Hindi ba nilabag ni Haring Solomon ang utos na, “Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa lupa?”.

3. Kahit Pagdating Sa Bagong Tipan ay Hindi Ipinagbawal ng Diyos ang Magkaroon ng mga Larawan o mga Rebulto

“At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao”.(Juan 3:14)

Sabi ng Panginoong Jesus, ang Anak ng Tao at siya po yon, ay itataas tulad ng imahen ng ahas. Ang Tinutukoy ng Panginoong Jesus ay ang pagtataas sa imahen ng ahas. Malinaw na ang tinutukoy niya ay larawan niya ang itaas.

At kung paanong naligtas ang mga taong tumingin sa imahen nung ahas ay marami rin ang maliligtas bunga ng pagkakita nila sa larawan ni Jesus.

4. Ang Diyos Mismo Ay Gumawa ng Larawan

“Pagkatapos, sinabi ng Diyos: Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit.” (Genesis 1:26)

“Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama; at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Dios.”(Santiago 3:9)

Madalas sinasabi ng mga tumutuligsa sa ating mga katoliko ang tanong na, “Bakit kayong mga katoliko ay merong mga larawan, dahil ipinagbabawal yan ng Diyos?”, ang tanong din, bakit meron din kayong mga larawan? Nasa pitaka niyo, nasa facebook niyo at nasa cellphone nyo? Hindi ba na ikaw ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos?

5. Lahat Ng Mga Tao, Kahit Anong Relihiyon ay Mayroong mga Larawan at Itinatago

Hindi maitatanggi ng mga kapatid nating mga protestante na sila mismo ay meron ding mga larawan, ito ang ginagamit nila para makabili ng pagkain, damit at anumang bagay na kakailanganin nila.

Ito po ay inilalagay nila sa kanilang mga pitaka, sa bangko at sa kanilang mga bulsa.

Hindi po ba na ang pera ay may mga larawan?

“At siya nga ay binigyan nila ng salaping pilak.Kaninong larawan at pangalan ang nakatatak dito? tanong ni Jesus sa kanila. Sa Emperador po, tugon nila.” (Marcos 12:16)

Kung bawal po ng Diyos ang magkaroon ng mga larawan, bakit hindi na lang itapon ng mga protestante ang kanilang mga pera? Bakit hindi nalang nila punitin ang mga ito?

6. Kung Wala Ang Mga Imahen O Mga Letra ay Walang Bibliya

Nasa mismong mga letra po na ating binabasa. Ang bawat letra ay isang imahen o larawan ng isang bagay.

Halimbawa , ang Letrang “A” ay imahen o larawan ng isang baka. Ang “B” ay imahen ng isang bahay. Ang “D” ay larawan ng isang pinto.

Para sa mas kumpletong pagtalakay sa kung ano ang inilalarawan ng mga letra ay paki puntahan ang site na ito [Paki click]

Sa madaling salita , ang buong Bibliya ay patunay na pinayagan ng Diyos ang paggawa ng mga imahen o larawan. Kung wala ang mga imahen o mga letra ay walang Bibliya.

Ang taong bukas ang isipan at puso ay makakaintindi ng lubos, kung ano ang ipinagbabawal ng Diyos.

Napakaliwanag na ang ipinagbabawal ng Diyos ay ang paggawa ng mga diyusdiyosan o ang paggawa ng mga larawan o rebulto na ginagawang mga diyos.