The priest of God honoring God by incensing the Sacred Images of the Ark of the Covenant. A very Catholic act. Photo credit: www.wga.hu

The priest of God honoring God by incensing the Sacred Images of the Ark of the Covenant. A very Catholic act. Photo credit: www.wga.hu

James Ramirez a day ago

Is 40:19 Ang larawang inanyuan na binubo ng mangbububo, at binabalot ng ginto ng platero, at binubuan ng mga pilak na kuwintas.

Is 40:20 Siyang napakadukha sa gayong alay ay pumipili ng isang punong kahoy na hindi malalapok; siya’y humahanap sa ganang kaniya ng isang bihasang manggagawa upang ihandang larawang inanyuan, na hindi makikilos.

Is 42:8 Ako ang Panginoon; na siyang aking pangalan: at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba, o ang akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan.

Is 42:17 Sila’y mangapapaurong, sila’y mangapapahiyang mainam, na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubo, Kayo’y aming mga dios.

Is 43:10 Kayo’y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili: upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga; walang Dios na inanyuan na una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko.

Is 44:9 Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila’y mangapahiya.

Is 44:10 Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman?

Is 44:15 Kung magkagayo’y ilalaan sa tao upang ipanggatong; at kumukuha siya niyaon, at nagpapainit; oo, kaniyang pinaliliyaban yaon, at ipinagluluto ng tinapay: oo, kaniyang ginagawang isang dios, at sinasamba; ginagawa niyang larawang inanyuan, at pinagpapatirapaan.

Ramon Gitamondoc James Ramirez 12 hours ago

How about including in this series of Biblical quotations verses such as the following:

Exodus 25:17-20 “Make a throne, too, of pure gold, two and a half cubits long, one and a half cubits broad, and two cherubs of pure beaten gold for the two ends of this throne, one to stand on either side of it; with their wings outspread to cover the throne, guardians of the shrine. They are to face one another across the throne.”

Numbers 21:8-9 “and the Lord bade him fashion a serpent of bronze, and set it up on a staff, bringing life to all who should look towards it as they lay
wounded. And so it proved; when Moses made a brazen serpent and set it up on a staff, the wounded men had but to look towards it, and they were healed”

Wisdom 16:6-7 “thy vengeance did not go to all lengths; enough that they should be warned by a brief experience of distress; they should be put in mind of thy law, yet have the assurance that thou wouldst come to their rescue. For
indeed, he who turned to look did not win safety from the brazen serpent which met his eyes, but from thee, who alone canst save.”

Ezequiel 41:18-20 “The design was of alternate cherubs and palm-trees, and each cherub had two faces, shewing
like a man towards one palm-tree and like a young lion towards the
other; the same pattern ran all through the building, carved cherubs and palm-trees on each wall from ground level to the height of the door’s lintel.”

Is 44:17 At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga’y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka’t ikaw ay aking dios.

James Ramirez a day ago

2 Kings 18:4

He removed the high places, and brake the images, and cut down the groves, and brake in pieces the brasen serpent that Moses had made: for unto those days the children of Israel did burn incense to it: and he called it Nehushtan.

Mga Taga-Roma 1:18-32

18 Ngayon, nahayag mula sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng kawalang pagkilala sa Diyos at hindi pagiging matuwid ng mga tao. Kanilang pinipigil ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang hindi pagiging matuwid. 19 Ito ay sapagkat ang maaari nilang malaman patungkol sa Diyos ay maliwanag na sa kanila, dahil inihayag na ito ng Diyos sa kanila. 20 Ito ay sapagkat ang hindi nakikitang mga bagay patungkol sa Diyos, simula pa sa paglikha ng sanlibutan, ay malinaw na nakikita na nauunawaan ng mga bagay na nalikha, kahit ang kaniyang walang hanggang kapangyarihan at ang kaniyang pagka-Diyos. Kaya nga, wala na silang anumang maidadahilan.

21 Ito ay sapagkat kahit kilala na nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos, ni nagpasalamat sa kaniya. Sa halip, ang kanilang pag-iisip ay naging walang kabuluhan at ang mga puso nilang hindi nakakaunawa ay napuno ng kadiliman. 22 Sa pagsasabi nilang sila ay matatalino, sila ay naging mga mangmang. 23 Ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kabulukan ay pinalitan nila ng tulad ng anyo ng taong may kabulukan. At ng mga anyo ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang.

24 Kaya nga, hinayaan sila ng Diyos na gumawa ng maruruming mga bagay ayon sa pagnanasa ng kanilang mga puso. Ang idinulot nito ay ang paglapastangan ng kanilang mga katawan sa isa’t isa. 25 Pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos. Ang nilikhang bagay ay sinamba nila at pinaglingkuran kaysa sa lumikha, na pinupuri magpakailanman. Siya nawa.

26 Sa dahilang ito, hinayaan sila ng Diyos sa pagnanasang walang dangal sapagkat maging ang kababaihan nila ay nagbago ng likas nilang gamit patungo sa taliwas sa kalikasan. 27 Gayundin ang mga lalaki sa pag-iwan nila sa likas na gamit ng mga babae. Sila ay nag-aalab sa pita sa isa’t isa. Ang mga lalaki kasama ang lalaki ay gumagawa ng kahihiyan at tinanggap nila ang kaparusahang karapat-dapat sa mga liko nilang gawa.

28 At ayon sa pinagpasiyahan nilang huwag mapasa-kaalaman nila ang Diyos, hinayaan na sila ng Diyos sa kaisipang taliwas upang gawin nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. 29 Sila ay napuspos ng lahat ng uri ng hindi pagiging matuwid, pakikiapid, kasamaan, kasakiman, masamang hangarin, pagka-mainggitin, pagpatay, paglalaban-laban, panlilinlang, hangaring manakit at pagsisitsit.[a] 30 Sila ay mga mapanirang puri, namumuhi sa Diyos, walang galang, mapagmataas, mayabang, mapaglikha ng masasamang mga bagay at masuwayin sa mga magulang. 31 Sila ay mga walang pang-unawa, sumisira sa usapan, walang likas na paggiliw, hindi nagpapatawad at mga walang habag. 32 Alam nila ang matuwid na kautusan ng Diyos, na ang mga gumagawa ng ganitong mga bagay ay nararapat sa kamatayan. Hindi lang sa kanila na gumagawa ng mga ito, kundi sa kanila rin na sumasang-ayon pa sa mga gumagawa ng mga ito.

 

 

Ramon Gitamondoc James Ramirez 11 hours ago

James Ramirez quotes 2 Kings 18:4 but did not explain the events in Israel’s history which lead to this. A brief recap will shed light to this passage so we will be able to appreciate this better in its wider historical context. God has liberated his people from the bondage of Egypt by his mighty hand and has led them into the wilderness which was to be the start of the purification process. Even if they already have left Egypt, a pagan nation, yet many of them still brought with them a lot of pagan influence and one of these is idolatry. God has to hammer down the truth to his people that there is only one God and worship is due to him alone. At one moment in their history, in their march to the promise land when they complained against Moses, God chastised them and sent venomous snakes to their camp and many were bitten and had died. It was at this moment that Moses interceded with God in behalf of his people to forgive them for transgressing his laws and to save them from this calamity. God’s response to the prayer of Moses is recorded in the book of Numbers which says: “and the Lord bade him fashion a serpent of bronze, and set it up on a staff, bringing life to all who should look towards it as they lay wounded” (Numbers 21:8). Let me pause for a while and ask this question. Why did God use a visible sign [the graven image of a bronze serpent]? Can he not heal and save his people directly? Of course he can but we cannot dictate the manner by which God chooses to show his saving power. Our part is to reflect and draw lessons on the way God has chosen to interact with his people for his ways are far better than ours. God used the graven image of a bronze serpent and commanded his people to look up to it if they desire to be healed in order to test their obedience. God also did this in order to adopt to our human nature that we always need something tangible or visible in order to remind us of his presence. This visible sign of God’s saving power would find its perfection in the incarnation of the Son of God and the redemption which he would accomplish in the cross (John 3:14: 12:32). It is part of human nature that we tend to forget even the great events which happen to us as individuals and as a nation that is why we always make sure to erect a monument or a memorial to remind us of them and also the future generations. The Israelites were no different. God has willed to save his people through a visible sign so that even after that significant event they will constantly be reminded by the same visible sign by which they were saved. But as time passed by, some of the Israelites have fallen into superstition as regard the image of the bronze serpent. They started to ascribe to an inherent power and separated the symbol from that which it symbolized. This is the reason why Ezechias destroyed the graven image of the bronze serpent. After a long period of chastisement and purification the Israelites were able to reflect on the essential meaning of that event in their nation’s history and this is recorded in the book of Wisdom: “When they themselves encountered brute malice, and the bites of writhing serpents threatened them with destruction, thy vengeance did not go to all lengths; enough that they should be warned by a brief experience of distress; they should be put in mind of thy law, yet have the assurance that thou wouldst come to their rescue. For indeed, he who turned to look did not win safety from the brazen serpent which met his eyes, but from thee, who alone canst save.” (Wisdom 16:5-7). Thus they finally realized that they were healed not because of what they saw that is, the image per se, but because of God who has manifested his power through this visible sign. Although they learned their lesson the hard way nevertheless they finally got it right. This reflection is precisely reflected in the Catholic teaching on the use of sacred signs and symbols. The sacred signs and symbols does not have an inherent magical power in themselves. Whatever healing or instruction we receive through their use comes from God who is the source of healing and truth.

 

 

James Ramirez a day ago

Joshua vow to it kasi pinabanal ng Diyos yun hindi niya yun dinalanginan, sinamba, o sinabi mang ito ang diyos kaya wag nating i misinterpret ang ginawa niya since maliwanag naman na may rason ang lahat ng ito at hindi dapat i justify sa maling pagsamba ngayon.

 

 

Ramon Gitamondoc James Ramirez 11 hours ago

I hope James Ramirez here is listening to what he is saying. If he finds it perfectly alright in knowing that indeed Joshua bowed before the Ark of the Covenant on top of which are the graven images of two Cherubs (Joshua 7:6) and defends Joshua’s action by saying that he was not worshiping the Ark but God whose presence was symbolized by the Ark then why should JR suddenly deprive us Catholics of defending our actions using the same line of reasoning he uses to explain Joshua’s actions? I seldom answer in Tagalog but I would do it this time just to drive home my point and return JR’s words to him in the hope that if he has decided not to listen to us but at least he would listen to himself. Wag mong i misinterpret ang ginawa naming mga katoliko since maliwanag naman na may tamang rason kami sa aming ginagawa at hindi mo dapat mamaliin ang pamamaraan sa aming pagsamba na naayon sa kalooban nga panginoon. [Fr Abe please proof read this part. Hehehe!]